Noteikumi


Moto tehnikas nomas noteikumi

1. Tehnika tiek nodota Nomniekam atlīdzības lietošanā - nomā, pamatojoties uz Moto tehnikas nomas līgumu, turpmāk tekstā saukts - “Nomas līgums”.

2. Pirms Nomas līguma parakstīšanas SIA ‘’Motofavorīts”, turpmāk tekstā saukts - Iznomātājs, iepazīstina Nomnieku ar tehnikas nomas noteikumiem, spēkā esošo nomas un citu ar tehnikas nomu saistītu maksājumu cenrādi, tehnikas apdrošināšanas noteikumiem, kā arī atbildību, saskaņā ar Nomas līguma nosacījumiem.

3. Iznomātāja transportlīdzekļa civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta atbilstoši OCTA un KASKO noteikumiem.

4. Visā Nomas līguma darbības laikā Nomnieks uzņemas atbildību par jebkuriem iespējamiem zaudējumiem, kas ar tehniku varētu tikt nodarīti trešajām personām.

5. Nomniekam ir saistoši spēkā esošie Ceļu satiksmes noteikumi.

6. Nomas maksa un norēķinu kārtība tiek noteikta Nomas līgumā.

7. Tehnikas saņemšana un atgriešana Iznomātājam notiek Nomas līgumā paredzētajā kārtībā, norādītajā vietā un laikā, pusēm savstarpēji vienojoties.

8. Privātpersonām, parakstot Nomas līgumu, jāuzrāda derīga pase un derīga nomas tehnikai atbilstošās kategorijas vadītāja apliecība ar attiecīgās kategorijas nepieciešamo vadītāja stāžu.

9. Juridiskām personām, parakstot Nomas līgumu, jāiesniedz reģistrācijas un PVN maksātāja apliecības kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus, kā arī garantijas vēstule.

10. Parakstot Nomas līgumu, Nomnieks apliecina, ka:

 • viņam ir atbilstošas kategorijas un derīga vadītāja apliecība ar nepieciešamo vadītāja stāžu;

 • viņš piekrīt samaksāt par tehnikas nomas pakalpojumiem un veikt papildus maksājumus, saskaņā ar Nomas līgumu;

 • nomas noteikumi un Nomas līguma nosacījumi viņam ir saprotami, viņš ir saņēmis vispusīgu un pilnīgu informāciju par tehniku, norēķinu kārtību, atbildību, saistībām neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā, piekrīt visiem nomas noteikumiem un Nomas līguma nosacījumiem, ir iepazinies ar OCTA, KASKO noteikumiem un apdrošināšanas segumu (t.sk., pašrisku) un apņemas tos stingri ievērot. Gadījumā, ja ir noticis negadījums, kas definējams zem KASKO apdrošināšanas riska, Nomnieka pašriska atbildība ir 20% no zaudējuma apmēra, bet ne mazāk kā 200 EUR, vai arī 100% no zaudējuma apmēra, ja apdrošināšanas kompānija jebkādu iemeslu dēļ atsakās izmaksāt atlīdzību. Ja ir noticis satiksmes negadījums, kas definējams zem OCTA seguma (Nomnieks nav konstatēts par vainīgo pusi), tad nomnieka pašriska atbildība ir 200 EUR;

 • ja ceļu satiksmes negadījumā nomnieks ir vainīgā puse un KASKO apdrošināšanas kompānija konstatē tehnikas bojāeju, tad nomnieka pašrisks ir 20% no tehnikas vērtības, kas norādīta KASKO polisē;

 • ja tehnika tiek nozagta un Nomnieks var atgriezt Iznomātājam tehnikas atslēgu komplektu un/vai tehnisko pasi, tad Nomnieka pašriska atbildība ir 20% no tehnikas vērtības, kas ir norādīta KASKO polisē;

 • ja tehnika tiek nozagta, bet Nomnieks nevar atgriezt Iznomātājam tehnikas atslēgu komplektu un/vai tehnisko pasi, tad automātiski iestājās “tehnikas izkrāpšanas” pašrisks – 50% no tehnikas vērtības, kas ir norādīta KASKO polisē;

 • piekrīt tehnikas pārbaudei 3 darba dienu laikā pēc nomas termiņa beigām, ja nomas tehnika atgriezta netīra, kā arī segt zaudējumus KASKO pašriska apmērā, ja tādi konstatēti šī perioda laikā, vai arī apmaksāt tehnikas tīrīšanu par saviem līdzekļiem, lai būtu iespējams veikt tehnikas pārbaudi atdošanas brīdī.

 • ja tehnikai ir radušies bojājumi nomas perioda laikā, iznomātājam izdevumi jāsedz 2 nedēļu laikā pēc remonta pabeigšanas datuma.

11. Parakstot Nomas līgumu Puses apliecina, ka tās ir tiesīgas parakstīt šādu līgumu un uzņemties Nomas līgumā ietvertās tiesības un pienākumus.

12. Tehnika tiek nodota Nomniekam vispārēji labā stāvoklī, bez būtiskiem defektiem:

 • Ar visiem tās piederumiem un dokumentiem, ar atslēgu komplektu un aksesuāriem;

 • pilnā komplektācijā, ar visu papildaprīkojumu, ja tāds bijis;

 • ar pilnu degvielas tvertni. Degvielas maksa nav iekļauta nomas maksā.

13. Saņemot tehniku, Nomnieka pienākums ir pretenzijas/sūdzības par tehnikas tehnisko/vizuālo stāvokli izteikt nekavējoties, pirms izbraukšanas no tehnikas saņemšanas vietas.

14. Nomnieka pienākumi:

14.1. Pirms tehnikas saņemšanas samaksāt Iznomātājam drošības naudu, saskaņā ar Iznomātāja noteikto cenrādi. Drošības nauda pēc tehnikas atgriešanas un nodošanas Iznomātājam, tiek atgriezta 10 darba dienu laikā (var atšķirties atkarībā no Nomnieka bankas) Nomniekam pie nosacījuma, ka tehnikai netiek konstatēti nebijuši bojājumi un/vai defekti un tā ir pilnīgā tehniskā kārtībā. Gadījumā, ja Nomnieks pārkāpj vai nepilda kādu no Nomas līguma nosacījumiem, Iznomātājs ir tiesīgs neatgriezt Nomniekam samaksāto drošības naudu.

14.2. Stingri ievērot nomas noteikumus, Nomas līguma nosacījumus, kā arī tehnikas ekspluatācijas noteikumus visā Nomas līguma darbības laikā.

14.3. Veikt nomas noteikumos un Nomas līgumā paredzētus tehnikas nomas maksājumus , ievērojot maksājumu kārtību un termiņus. Par katru maksājuma kavējumu Nomniekam tiek paredzēts līgumsods 10% apmērā no maksājuma summas. Līgumsods maksājams papildus nomas maksai un neatbrīvo Nomnieku no nomas maksas.

14.4. Nomnieks ir atbildīgs par mehāniskiem bojājumiem, ja tie radušies, neievērojot tehnikas lietošanas noteikumus.

14.5.Nomnieks apņemas:

14.5.1. nenodot tehniku atlīdzības vai bezatlīdzības lietošanā trešajai personai,

14.5.2. neveikt tehnikas pārbūvi, neuzstādīt tajā palīgiekārtas un/vai neaizvietot esošās palīgiekārtas ar citām,

14.5.3. bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas neveikt patstāvīgi vai ar trešo personu starpniecību tehnikas remontu un /vai detaļu nomaiņu.

14.5.4. prombūtnes laikā neatstāt tehnikā tās dokumentus un atslēgas, atstājot tehniku bez uzraudzības, tā jānovieto ar apsardzi un video novērošanu nodrošinātā stāvvietā.

14.5.5. ievērot ceļu satiksmes noteikumus.

 • Ceļu satiksmes negadījuma vai tehniska bojājuma gadījumā nekavējoties ziņot Iznomātājam (tālrunis +371 22036677; +371 67606062) un policijai, pamatojoties uz Ceļu satiksmes noteikumu prasībām.

 • Ja ir noticis ceļu satiksmes negadījums, Nomnieka pienākums ir rīkoties saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem, tai skaitā, ziņot policijai un/vai noformēt saskaņoto paziņojumu par ceļu satiksmes negadījumu.

 • Ja tiek izraisīts ceļu satiksmes negadījums un Nomnieks ir atzīts par vainīgo personu, tad tiek piemērots līgumsods 300 EUR apmērā, pretējā gadījumā 150 EUR apmērā.

 • Ja tehnika tiek bojāta citu negadījumu rezultātā (piemēram, koka vai citu priekšmetu uzkrišana uz tehnikas), uz notikumu vietu jāizsauc policija un Nomniekam jāpārliecinās, ka tiek sastādīts negadījuma protokols. Nomniekam jāpārliecinās, ka tiek fiksēti visu pārējo negadījumā iesaistīto pušu, kā arī aculiecinieku dati, lai informācija par negadījumu būtu pilnīga. Nomnieks nav tiesīgs piekrist jebkurām trešo pušu prasībām, ko tās izvirza saistībā ar negadījumu. Šādā gadījumā iestājas KASKO pašrisks 20% no zaudējuma apmēra, bet ne mazāk kā 200 EUR, ko sedz Nomnieks.

14.5.6. Samaksāt visus sodus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem par kuriem Nomnieks ir bijis informēts no Iznomātāja vai pārkāpuma konstatētāja Nomas līguma darbības laikā. Gadījumā, ja pēc tehnikas atgriešanas Iznomātājam tiek konstatēts, ka Nomnieks nav veicis soda naudas maksājumus par izdarītājiem pārkāpumiem Nomas līguma darbības laikā, Nomnieka pienākums ir samaksāt soda naudu, pamatojoties uz valsts institūciju sastādītajiem dokumentiem (protokoli u.c.), kā arī samaksāt Iznomātājam soda naudu 50 EUR apmērā.

14.5.7. Atgriezt tehniku Iznomātājam Nomas līgumā norādītajā vietā un laikā, ar visiem tās piederumiem, dokumentiem, atslēgu komplektu un aksesuāriem, labā tehniskā kārtībā un pilnā komplektācijā, ar pilnu degvielas tvertni.

 • Ja tehnika tiek atgriezta ar nepilnu degvielas tvertni, samaksa par trūkstošo degvielu tiek noteikta:3 (trīs) EUR par litru.

 • Par tehnikas atgriešanu, kavējot Nomas līgumā norādīto laiku, tiek paredzēts līgumsods, saskaņā ar nolīgto tarifu. Ja Nomnieks kavē tehnikas atgriešanu vairāk kā 12 stundas, Nomnieks maksā Iznomātajam papildus līgumsodu vienas dienas nomas maksas apmērā.

 • Ja tehnika tiek atgriezta Iznomātajam netīra, papildus nomas maksai no Nomnieka tiek iekasēta samaksa par tehnikas mazgāšanu: 20 EUR apmērā.

15. Nomnieks ir atbildīgs par pareizas degvielas lietošanu, uzpildot tehniku, kā arī par eļļas līmeņa, visu tehnisko šķidrumu līmeņa kontroli pie katras tehnikas degvielas uzpildīšanas reizes. Nomniekam nekavējoties jāinformē Iznomātājs par jebkādām novirzēm nepieciešamo šķidrumu un smērvielu līmeņa noviržu sakarā. Ir aizliegts papildināt kādu no tehnikas darbībai nepieciešamajiem šķidrumiem un smērvielām bez Iznomātāja iepriekšējas piekrišanas, citādi Nomnieks uzņemas pilnu atbildību par iespējamām sekām. Jebkādu tehnisku bojājumu rašanās gadījumā jāinformē Nomnieks nekavējoties.

16. Nomniekam ir aizliegts:

 • piedalīties ar tehniku jebkāda veida sacensībās;

 • izmantot tehniku mācību braucieniem;

 • nodot tehniku atlīdzības vai bezatlīdzības lietošanā trešajai personai;

 • ieķīlāt, pārdot, kā arī citādi apgrūtināt tehniku ar lietu tiesībām;

 • izmantot tehniku prettiesiskai darbībai.

17. Ja tehnika tiek izmantota, pārkāpjot nomas noteikumus, Iznomātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Nomas līgumu un pārņemt iznomāto tehniku. Šādā gadījumā Nomniekam jāsedz visas ar to saistītās izmaksas.

18. Ja ir notikusi tehnikas vai tās daļu zādzība, Nomniekam par to nekavējoties ir jāziņo policijai un Iznomātajam, kā arī jāpārliecinās, ka tiek reģistrēts zādzības fakts un tā reģ. numurs jāziņo Iznomātajam.

19. Bez Iznomātāja piekrišanas Nomnieks nedrīkst izmantot tehniku citu transportlīdzekļu vilkšanai, kā arī piekabes vai treilera vilkšanai.

20. Nomnieks uzņemas šādu atbildību Nomas līguma darbības laikā:

20.1. par nomas noteikumu ievērošanu pilnā apmērā;

20.2. par jebkuriem iespējamajiem zaudējumiem, kas ar tehniku varētu tikt nodarīti trešajām personām;

20.3. par tehnikas dokumentu un/vai atslēgu glabāšanu - tehnikas dokumentu un/vai atslēgu nozaudēšanas gadījumā Nomniekam jāsedz izdevumi, saistītie ar tehnikas dokumentu vai atslēgu atjaunošanu, kā arī ar to saistītie Iznomātāja zaudējumi 100% apmērā;

20.4. par ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu un par administratīvo sodu samaksu par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem;

20.5. par tehnikas ekspluatāciju atbilstoši nomas noteikumiem, kā arī tehnikas atgriešanu Iznomātājam Nomas līgumā paredzētajā vietā un laikā;

20.6.par katru zaudējumu, kas nodarīts tehnikai Nomnieka neuzmanības vai ļaunprātības dēļ, nomas noteikumu un/vai citu Nomas līguma nosacījumu neievērošanas gadījumā.

 • Ja atgriežot tehniku Iznomātājam tiek konstatēts, ka tehnikai tās ekspluatācijas laikā Nomnieka vainas vai neuzmanības dēļ ir radušies bojājumi puses sastāda aktu, kurā norāda tehnikas bojājumus. Pēc akta sastādīšanas tehnika tiek nogādāta Iznomātāja servisā, kur aktā norādītie bojājumi tiek novērsti uz Nomnieka rēķina. Tehnika tiek labota tikai SIA “Motofavorīts” servisā. Tehnikas remontam nepieciešamais laiks tiek ieskaitīts tehnikas nomas laikā un apmaksājams, atbilstoši tehnikas nomas maksas cenrādim. Ja Iznomātājam nav iespējams turpināt tehnikas iznomāšanu, šādu zaudējumu dēļ, Nomnieka pienākums ir segt Iznomātājam dīkstāves izdevumus, vienas dienas nomas maksas apmērā par katru dīkstāves dienu. Klients piekrīt, ka bojājuma vai cita pārkāpuma gadījumā, kas aprakstīti 14.5 punktā, tehnikas noma ir tiesīga ieturēt radītos zaudējumus no klienta rezervētās drošības naudas bez klienta klātbūtnes, iepriekš par to brīdinot klientu.

Klienta paraksts:____________________________

21. Iznomātājs neatlīdzina Nomniekam zaudējumus,kā arī jebkādus iespējamos izdevumus, tai skaitā,bet ne tikai, Nomnieka un/vai trešo personu ceļa izdevumus, kravas vai bagāžas transportēšanas izdevumus, tehnikas evakuācijas izmaksas, kuri varētu rasties sakarā ar brauciena pārtraukšanu nomas līguma darbības laikā jebkāda iemesla dēļ. Brauciena pārtraukšanas risks nav apdrošināts.

22. Iznomātājs nenes atbildību par īpašumu, kuru Nomnieks atstājis vai pārvadājis tehnikā.

23. Nomas līguma darbības termiņš var tikt pagarināts, pusēm savstarpēji vienojoties.

24. Jautājumi, kas nav iekļauti šajos noteikumos un/vai Nomas līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu.

25.Visus sakarā ar tehnikas nomu radušos strīdus puses risina savstarpējo sarunu ceļā. Gadījumā, ja vienošanās 10 (desmit) darba dienu laikā netiek panākta, attiecīgais strīds, domstarpība vai prasība tiks galīgi izšķirta tiesā, pamatojoties uz Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu.

26. Nomas līgumu var izbeigt, grozīt un papildināt, pusēm rakstiski par to vienojoties, kas tiek noformēts kā Nomas līguma pielikums un kļūst par Nomas līguma neatņemamu sastāvdaļu.

27. Nomas līgumu sastāda divos identiskos eksemplāros. Pēc Nomas līguma abpusējas parakstīšanas viens līguma eksemplārs tiek nodots Iznomātājam, otrs – Nomniekam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

28. Tehnikas nomas līguma noteikumi ir saistoši pusēm, kā arī pušu saistību un tiesību pārņēmējiem pilnā tā apjomā.

Klienta paraksts:____________________________