Noteikumi


NOMAS LĪGUMA NOTEIKUMI
1. Iznomātājs nodod Nomniekam un Nomnieks pieņem no Iznomātāja nomas lietošanā motociklu– skatīt nomas līgumu (turpmāk tekstā – motocikls). Vienlaicīgi ar Motociklu Nomniekam tiek
nodots viss ar motociklu saistītais aprīkojums un piederumi (atslēgas,inventārs, u.c.).
2. Nomnieks parakstot šo līgumu apliecina, ka viņam ir atbilstošas kategorijas un derīga transportlīdzekļa vadītaja apliecība, lai varētu vadīt šajā līgumā noteikto motociklu.
3. Nomnieks piekrīt samaksāt nomas maksu, šī atbilstoši līguma noslēgšanas dienā spēkā esošajiem nomas noteikumiem un tarifiem, ar kuriem Nomnieks ir iepazinies pirms šī Līguma
noslēgšanas, ko apliecina Nomnieka paraksts uz šī līguma. Parakstot nomas līgumu, Nomnieks apliecina savu piekrišanu apmaksāt moto nomas pakalpojumus un visas papildus maksas
saskaņā ar noslēgto nomas līgumu.
4. Motocikls Nomniekam tiek nodots vispārēji labā stāvoklī, bez būtiskiem defektiem. Visas sūdzības par Motocikla stāvokli jāiesniedz Iznomātājam nekavējoties pie Motocikla saņemšanas un
pirms aizbraukšanas no Motocikla saņemšanas vietas. Nomnieks apņemas atgriezt Iznomātāja Motociklu ar visiem tā piederumiem, doku- mentiem, atslēgu komplektu un aksesuāriem,
vispārēji labā stāvoklī, līgumā paredzētajā vietā un laikā.
5. Nomnieka pienākums ir pirms Motocikla saņemšanas iemaksāt drošības naudu, saskaņā ar Iznomātāja pakalpojumu cenām un tarifiem.
6. Nomniekam ir pienākums:
a) ievērot Motocikla ekspluatācijas noteikumus un lietot Motociklu rūpīgi un saudzīgi kā krietnam un rūpīgam saimniekam;
b) nenodot Motociklu atlīdzības vai bezatlīdzības lietošanā trešajām personām;
c) neveikt Motocikla pārbūvi, neuzstādīt tajā palīgiekārtas, kā arī neaizvietot esošās palīgiekārtas ar citām;
d) patstāvīgi vai ar trešo personu starpniecību neveikt nekādus Motocikla remonta darbus vai detaļu nomaiņu, izņemot gadījumus, kad šādas darbības ir iepriekš rakstiski saskaņotas ar
Iznomātāju.
e) savas prombūtnes laikā neatstāt Motocikla salonā Motocikla dokumentus un atslēgas;
f) Motocikla Ceļu satiksmes negadījuma vai tehniska bojājuma gadījumā nekavējoties par to ziņot Iznomātājam pa tālr. 22036677 vai 67606062.
7. Nomnieks ir tiesīgs lietot Motociklu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī ar iepriekšēju Iznomātāja rakstveida piekrišanu – visās Eiropas Savienības valstīs un/vai valstīs ārpus Eiropas
Savienības robežām.
8. Nomniekam tiek individuāli noteikts nobraukuma ierobežojums. Par šī nobraukuma ierobežojuma neievērošanu, Nomnieks apņemas maksāt Iznomātājam papildus nomas maksai 0,30 EUR
par katru virs noteiktā ierobežojuma nobraukto kilometru.
10. Nomniekam ir aizliegts: piedalīties ar Motociklu jebkāda veida sacensībās; izmantot Motociklu mācību braucieniem; nodot Motociklu apakšnomā un/vai trešajām personām; izmantot
Motociklu pasažieru vai kravas pārvadājumiem par maksu; izmantot Motociklu pretlikumīgu darbību veikšanai; izmantot Motociklu braukšanai bezceļa apstākļos. Ar iepriekšējo Iznomātāja
piekrišanu Nomnieks drīkst izmantot Motociklu citu transportlīdzekļu vilkšanai, kā arī piekabes vai treilera vilkšanai.
11. Ja Motocikls tiek izmantota, pārkāpjot šī Līguma noteikumus, Iznomātājs patur sev tiesības jebkurā laikā pārņemt iznomāto Motociklu savā kontrolē bez iepriekšēja brīdinājuma,
Nomniekam sedzot visas ar to saistītās izmaksas.
12. Nomnieks apņemas veikt visus maksājumus un apmaksāt visus izdevumus, kas radīsies Motocikla lietošanas laikā, kas attiecināmi uz Nomnieku kā Motocikla lietotāju.
13. Par Motocikla dokumentu un/vai atslēgu nozaudēšanu tiek piemērota Motocikla dokumenta vai atslēgu atjaunošanas administrācijas maksa, kas var sastādīt līdz EUR 500,00 pēc
Iznomātāja ieskatiem. Visi sodi par administratīvo un satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kas veikti Motocikla lietošanas laikā, jāsedz Nomniekam. Papildus administrācijas maksa EUR 20,00
tiks aprēķināta par katru sodu, administratīvo un satiksmes noteikumu pārkāpumu.
14. Visā šī Līguma darbības laikā Nomnieks uzņemas atbildību par jebkuriem iespējamiem zaudējumiem, kas ar Motociklu varētu tikt nodarīti trešajām personām.
15. Kā transporta līdzekļa lietotājam (kā uzrādīts šajā līgumā) un derīgas transporta vadītāja apliecības īpašniekam Nomniekam ir saistoši visi spēkā esošie Ceļu satiksmes noteikumi.
16. Iznomātājs neatlīdzina Nomniekam zaudējumus, kā arī jebkādus iespējamos izdevumus, t. sk., bet ne tikai, Nomnieka un/vai trešo personu ceļa izdevumus, kravas vai bagāžas
transportēšanas izdevumus, Motocikla evakuācijas izmaksas, kuri varētu rasties sakarā ar brauciena pārtraukšanu šī līguma darbības laikā jebkāda iemesla dēļ. Iznomātājs ir informējis
Nomnieku, ka brauciena pārtraukšanas risks nav apdrošināts.
17. Iznomātājs nenes atbildību par īpašuma, kuru Nomnieks atstājis vai pārvadājis ar motociklu, pazušanu vai bojājumu.
18. Iznomātāja Transporta līdzekļa civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta atbilstoši OCTA un KASKO noteikumiem. Parakstot šo līgumu Nomnieks apliecina, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem
un apņemas tos ievērot. Gadījumā, ja ir noticis negadījums, kas definējams zem KASKO apdrošināšanas riska, Nomnieka pašriska atbildība šādos gadījumos ir 500,00 EUR jeb 100% no
zaudējuma apmēra, ja apdrošināšanas kompānija jebkādu iemeslu dēl atsakās izmaksāt KASKO atlīdzību.
19. Ja Nomnieks atdod Iznomātājam Motociklu pirms šī Līguma termiņa beigām, tad samaksātā nomas maksa Nomniekam netiek atmaksāta. Ja Nomnieks pieļauj Motocikla atdošanas termiņa
nokavējumu, tad Nomniekam Motocikla atdošanas brīdī ir pienākums samaksāt Iznomātājam līgumsodu saskaņā ar Iznomātāja tarifiem.
20. Ja Nomnieks kavē Motocikla atdošanu Iznomātajam vairāk kā 24 stundas, Nomnieks apņemas papildus nomas maksai maksāt Iznomātajam līgumsodu 100% apmērā no šajā līgumā
noteiktās vienas dienas nomas maksas.
21. Iznomātājs ir tiesīgs nepiekrist nomas termiņa pagarināšanai. Šajā gadījuma Nomnieka veiktais maksājums par nomas termiņa pagarināšanu, nedod tiesības Nomniekam uz turpmaku
Motocikla lietošanu un Motocikls nekavējoties jāatgriež Iznomātajam. Iznomātājam nav iespējams turpināt Motocikla izīrēšanu/iznomāšanu, Nomnieka pienākums ir segt dīkstāves izdevumus,
kas ir identiska automašinas vienas dienas iznomāšanas cenai, pēc Iznomātāja tā brīža tarifiem.
22. Iznomātājs ir atbildīgs tikai par zaudējumiem un bojājumiem, kuri radušies Nomniekam vai trešai pusei saistībā ar Motocikla iznomāšanu vai lietošanu, ja šādi zaudējumi vai bojājumi ir
radīti Iznomātāja rupjas neuzmanības rezultātā.
23. Ja noticis ceļu satiksmes negadījums, Nomniekam ir jārīkojas saskaņā ar attiecīgās Eiropas Savienības valsts ceļu satiksmes noteikumiem, izsaucot policiju vai noformējot saskaņoto
paziņojumu par ceļu satiksmes negadījumu. Ja Motocikls tika bojāts citu nelaimes gadījumu rezultātā (piemēram, koka vai citu priekšmetu uzkrišana), uz notikumu vietu jāizsauc policija un
Nomniekam jāpārliecinās, ka tiek sastādīts nelaimes gadījuma protokols. Ja ir notikusi Motocikla vai tās daļu zādzība, Nomniekam par to ir jāpaziņo policijai un jāpārliecinās, ka tiek
reģistrēts zādzības fakts un tā reģistrācijas numurs jādara zināms Iznomātājam. Par jebkādiem nelaimes gadījumiem vai Motocikla un to daļu bojājumiem un zādzību nekavējoties (24 stundu
laikā) jāinformē Iznomātājs, kā arī jāaizpilda atbilstošs ziņojums par Iznomātāja Motocikla bojājumiem vai zādzību. Nomniekam jāpārliecinās, ka tiek fiksēti visu pārējo nelaimes gadījumā
iesaistīto pušu, kā arī aculiecinieku dati, lai informācija par nelaimes gadījumu būtu pilnīga. Nomnieks nav tiesīgs piekrist jebkurām trešo pušu prasībām, ko tās izvirza saistībā ar nelaimes
gadījumiem, vai Motocikla vai tās daļu zādzību. Nomnieka pienākums ir palīdzēt Iznomātājam un/vai Iznomātāja apdrošināšanas kompānijai visās prasībās vai juridiskās lietās saistībā ar
nelaimes gadījumiem, Motocikla vai tās daļu zādzību.
24. Ja atdodot Motociklu Iznomātājam tiek konstatēts, ka Motociklsi tās ekspluatācijas laikā Nomnieka vainas vai neuzmanības dēļ ir radušies bojājumi, Puses šī Līguma 1. lapā un atsevišķā
aktā norāda Motocikla bojājumus. Pēc akta sastādīšanas Motocikls tiek nogādāta Iznomātāja norādītajā servisā, kur aktā norādītie Motocikla bojājumi tiek novērsti uz Nomnieka rēķina. Laika
posms, kurā Motocikls tiek remontēta saistībā ar šajā punktā minētajiem bojājumiem, tiek ieskaitīts Motocikla nomas laikā un par to Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu saskaņā ar
Iznomātāja pakalpojumu cenām un tarifiem.
25. Parakstot šo Līgumu Nomnieks apliecina, ka Līguma noteikumi viņam ir saprotami, viņš ir saņēmis vispusīgu un pilnīgu informāciju par Motociklu, norēķināšanās veidu un kārtību,
Līguma
izpildes kārtību un atbildību saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā, un piekrīt visiem Līguma noteikumiem.
26. Parakstot šo līgumu Nomnieks pielīgst sev pienākumu maksāt līgumsodu 10% apmērā no kavēto maksajumu summas par katru jebkura maksājuma kavēšanu, par katru kalendāro dienu,
ko paredz šis līgums.
27. Puses vienojas, ka Nomnieka saistību pastiprināšanai, persona, kas paraksta šo līgumu juridiskas personas/uzņēmuma vārdā, kā Galvotājs uzņemas atbildēt Iznomātājam kā pats
parādnieks par Nomnieka šajā Līgumā ietvertajām saistībām un prasībām, kas Iznomātājam var rasties vai ir radušās pret Nomnieku par Nomnieka saistību neiz- pildi vai nepienācīgu izpildi
vai jebkuriem citiem Iznomātāja prasījumiem pret Nomnieku, kas izriet no šī Līguma.
28. Parakstot šo līgumu, Nomnieks apliecina, ka ir informēts par Iznomātāja telpās ierīkotajām videonovērošanas iekārtām un tam nav pretenziju šajā sakarā. Videonovērošanas mērķis ir
Iznomātāja interešu un tiesību aizsardzība un drošība. Iznomātājs patur sev tiesības publicēt šos ierakstus ar televīzijas, avīžu un interneta starpniecību gadījumā, ja Motocikls netiek
atgriezta Iznomātājam 2 (divu) kalendāro dienu laikā no Iznomātāja pieprasījuma brīža atgriezt Motociklu un/vai Iznomātājam ir pamatotas aizdo-mas, ka Motocikls netiks atgriezts.
29. Gadījumā, ja Nomnieks pārkāpj vai nepilda kādu no šī Nomas līguma noteikumiem, Iznomātājs ir tiesīgs neatgriezt Nomniekam tā iemaksāto drošības naudu.
30. Nomnieks ir informēts, ka ja Motocikls netiek atgriezta Iznomātājam 2 (divu) kalendāro dienu laikā no Iznomātāja pieprasījuma brīža atgriezt Motociklu un/vai Iznomātājam ir pamatotas
aizdomas, ka Motocikls netiks atgriezts, Iznomātājs ziņos LR drošības iestādēm par iespējumo noziedzīga nodarījuma faktu.
31. Nomnieks uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri tiek nodarīti Motocikla lietošanas rezultātā, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar zaudējumiem, kuri tiek nodarīti Motocikla kā
paaugstinātas bīstamības avota lietošanas rezultātā. Iznomātājs nav atbildīgs Nomniekam par nāvi, miesas bojājumu vai citādu kaitējumu veselībai, īpašuma bojājumu, kaitējumu videi vai
jebkādu citu kaitējumu, kas radies Motocikla lietošanas rezultātā.
32. Šo līgumu regulē Latvijas Republikas likumdošana. Puses risina problēmas un jautājumus pārrunu ceļā. Gadījumā, ja puses nevar vienoties pārrunu ceļā, tad, ja Nomnieks ir juridiska
persona, puses vēršas Rīgas Starptatiskajā šķīrējtiesā un izskata lietu viena šķīrējtiesneša sastāvā, bet ja Nomnieks ir fiziska persona, tad Puses izskata lietu LR tiesā, saskaņā ar Latvijas
Republikas
likumdošanu.
33. Šo Līgumu var izbeigt, grozīt un papildināt, Pusēm rakstiski par to vienojoties, kas tiek noformēts kā šī Līguma pielikums un ir tā neatņemama sastāvdaļa.
34. Līgums sastādīts divos identiskos eksemplāros. Pēc Līguma abpusējas parakstīšanas viens Līguma eksemplārs tiek nodots Iznomātājam, otrs – Nomniekam. Abiem eksemplāriem ir
vienāds juridisks spēks.
35. Šī Līguma noteikumi ir saistoši abu Pušu saistību un tiesību pārmantotājiem pilnā tā apjomā.
36. Visā pārējā, kas atrunāts šajā Līgumā, Puses vadās saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu.
37. Parakstot šo Līgumu Puses apliecina, ka tās ir tiesīgas parakstīt šādu Līgumu un uzņemties šajā Līgumā ietvertās tiesības un pienākumus.
38. Iznomātājam ir tiesības no Nomnieka pieprasīt uzrādīšanai Motociklu. Nomniekam ir pienākums automašinu uzrādīt 4 stundu laikā no pieprasījuma brīža.
Ar nomas līguma noteikumiem iepazinos. __________________________________________________